Strona główna > DOSTWAWA LINI TECHNOLOGICZNEJ

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy linii technologicznej w ramach zadania 2 na potrzeby realizacji projektu pn.: „Unowocześnienie oferty produktowej firmy SCALA Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacyjnej  technologii wytwarzania  systemów znakowania”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0173/16

 

I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będących Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 174/3552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r.
  2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

strona internetowa Zamawiającego: http://scala.rzeszow.pl/przetargi/

strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl;

strona informacyjna o zamówieniach publicznych: https://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=pl

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie brak powiązań

Wzór umowy części pierwszej

Wzór umowy części drugie do piątej