Strona główna > BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ

Zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych w postaci „Budowy hali produkcyjnej” dla nowego zakładu w ramach projektu pt: „Unowocześnienie oferty produktowej firmy SCALA Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacyjnej  technologii wytwarzania  systemów znakowania”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0173/16

 

I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zapisami „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, będących Załącznikiem nr 1 do uchwały nr 174/3552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r.
  2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

strona internetowa Zamawiającego: http://scala.rzeszow.pl/przetargi/

strona internetowa: www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl;

zapytanie ofertowe wysłane do 3 potencjalnych wykonawców.

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej dla nowego zakładu

Pozostałe informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego znajdują się w załączonych plikach: 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy – wzór

Wykaz pracowników – wzór

Wykaz doświadczenia – wzór

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wzór

Umowa z wykonawcą – wzór

Projekt architektoniczno-budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót

III. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający w załączeniu przesyła:

– treść zapytań do zapytania ofertowego

– wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

– brakujące przedmiary robót

– brakującą mapę zagospodarowania terenu

– brakujące składowe projektu architektoniczno-budowlanego

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert na: 19.01.2017r. do godz. 12:00

oraz otwarcia ofert na: 19.01.2017r. na godzinę 15:00

Zapytanie – SCALA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót SCALA 2017.01.10

Projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiar robót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oświadczenie o braku powiazań z wykonawcami

Oświadczenie o braku powiazań z wykonawcami złożone przez kierownika zamawiającego

Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego