Strona główna > DOSTAWA ZABUDOWY MEBLOWEJ

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy linii technologicznej w ramach zadania 2 na potrzeby realizacji projektu pn.: „Unowocześnienie oferty produktowej firmy SCALA Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie innowacyjnej  technologii wytwarzania  systemów znakowania”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0173/16

I. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:

strona internetowa Zamawiającego: http://scala.rzeszow.pl/przetargi/

Zapytanie ofertowe

Szafki kuchenne

Stół barowy

Stołek barowy

Biurko

Szafa z drzwiami przesuwnymi

Szafa z drzwiami otwieranymi 2

Szafa z drzwiami otwieranymi 1

Formularz oferty